زهرا نصر
زهرا نصر
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکه
کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر فناوری و استراتژیک صنایع غذایی گاخ
صنایع غذایی گاخ
صاحب غرفه:
صنایع غذایی گاخ

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید

پرسش و پاسخ ها

بدون پرسش و پاسخ