با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

عجایب و نوادر