با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

روایت غرفه داران